புலம்பெயர்ந்து கலிஃபோர்னியாவில் வாழும் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் மொழியையும் தமிழ் பண்பாட்டையும் கற்றுத்தர ஆரம்பிக்கப்பட்ட, கலிஃபோர்னியா தமிழ்க் கழகம் இப்பொழுது உலகமுழுதும் பரவி, உலகத் தமிழ்க்கல்விக் கழகம் எனச் செயல்பட்டு வருகிறது.

ITA Logo

California Tamil Academy founded to teach Tamil language and Tamil culture to diaspora Tamil children in California is now spread all over the world as International Tamil Academy


Summer Camp Opportunity in the Bay Area this Summer

ITA proudly announces Summer Camp this year!

Offered in Cupertino and Fremont locations.
Jun 19, 2017 or Jun 26, 2017

Registration is open now and ITA students will be given first priority. To register your child login to your account and click on Parent Access ---> Summer Camp registration.

Space is limited. So please register early. For more information please contact summercamp@catamilacademy.org.

International Tamil Academy
International Tamil Academy

A portal for Tamil education
For Tamil Educators, Teachers, Parents and Students
In this portal you can:
  • Share ideas, techniques, and creative ways to teach Tamil through the Blog.
  • Ask the experts any questions you may have on Language Education, and Teaching Tamil using the Forum.
  • Answer others' questions on Tamil teaching.
  • View the training videos.
And more...
Please register today at
www.tamiledu.org